Tezlerimiz

1. Standart ve hipotonik oral rehidratasyon solüsyonlarının rehidratasyon tedavisindeki etkinliği

Hülya Çakmur

Danışman: Doç. Dr. Betül Acunaş

2. Akciğer kanseri olduğunu bilen ve bilmeyenlerin anksiyete ve depresyon düzeylerinin karşılaştırılması

M. Yüksel Çapraz

Danışman: Prof. Dr. Ercan Abay

3. Non-insülin Dependent Diabetes Mellitus'ta; obezitenin, lipid metabolizması ve fibrinojen üzerine etkileri

Kaan Özçaka

Danışman: Doç. Dr. Armağan Tuğrul

4. Terapötik dozlarda verilen Tiyoridazin'e ait EKG değişiklikleri

Ali Ufuk Kızıler

Danışman: Prof. Dr. Ercan Abay

5. Tip 1 diabetli olgularda solaklık görülme sıklığı ve olası nedenleri

Figen Sağlam Aksu

Danışman: Doç. Dr. Armağan Tuğrul

6. Doğurganlık çağı kadınlarda IFAT yöntemi ile IgG ve IgM antikorlarının araştırılması

Dilek Kırağı

Danışman: Prof. Dr. H. Murat Tuğrul

7. Edirne şehir merkezinde halkın sağlık hizmeti tercihlerine etki eden faktörler ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin kullanımı

Özlem Öztürk Şahin

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk

8. Birinci basamakta posteroanterior akciğer grafisi okuma becerilerini arttırma kursu ve etkinliği

Kenan Taştan

Danışman: Doç. Dr. Zekeriya Aktürk

9. Edirne'de hipertansiyon prevalansı ve etyopatolojik risk faktörleri

Bektaş Murat Yalçın

Danışman: Yrd. Doç. Dr. E. Melih Şahin

10. Edirne şehir merkezindeki lise öğrencilerinde riskli sağlık davranışlarının değerlendirilmesi

Fatmanur Eneç Can

Danışman: Yrd. Doç. E. Melih Şahin

11. Edirne'de öğretmenlerin sigara içme ile bırakma davranışları ve etkileyen faktörler

Zafer Tunç

Danışman: Yrd. Doç. Dr. E. Melih Şahin

12. Ebe ve hemşirelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve tutumlarının, danışmanlık verdikleri annelerin bebeklerini anne sütü ile besleme davranışlarına etkisi

Sedef Duran

Danışman: Yrd. Doç. Dr. E. Melih Şahin

13. Edirne şehir merkezinde kadınlara yönelik şiddet sıklığı ve etkileyen faktörler

Dilek Yetim

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erkan Melih Şahin

14. Edirne şehir merkezinde'ki son trimester gebelerin sosyodemografik özellikleri, yaşam kaliteleri, kaygı düzeyleri

Suna Kılıçarslan

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erkan Melih Şahin

15. Edirne şehir merkezindeki 15-49 yaş kadınlarda ruhsal durum ve etkileyen faktörler

Tülay Altınel

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erkan Melih Şahin

16. Edirne'de hiperkolesterolemi prevalansı ve kardiyovasküler risklerin değerlendirilmesi

Leyla Öner

Danışman: Yrd. Doç. Dr. H. Nezih Dağdeviren

17. Üniversite çağındaki ergenlerin cinsel bilgi tutum ve davranışları

Turan Set

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren

18. Çocuklarda parasomni yaygınlığı ve etki eden faktörler: Edirne İl merkezi ilköğretim okullarında tanımlayıcı analitik bir çalışma

Huriye Çakmak

Danışman: Doç. Dr. Nezih Dağdeviren

19. Edirne ili kentsel alanında yaşayan erişkinlerde beslenme durum değerlendirilmesi

Ela Eker

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

20. Edirne kentsel kesimde yaşlılarda sağlıkla ilintili yaşam kalitesi

Figen Ölüç

Danışman: Doç. Dr. H. Nezih Dağdeviren

21. Edirne il merkezindeki 40-59 yaş arası kadınların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi

Hanife İlkay Aydemir

Danışman: Doç. Dr. H. Nezih Dağdeviren

22. Üniversite çağındaki ergenlerin cinsel bilgi, tutum ve davranışları

Tolga Yıldırım

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

23. Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının sağlıkla ilintili yaşam kalitesi

Zeliha Musaoğlu

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

24. Edirne şehir merkezinde yaşayan erişkinlerin periyodik sağlık muayeneleri hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları

Beril Çevikkalp

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

25. Edirne ili merkezinde 20 yaş üstü popülasyonda üriner inkontinans prevalansı ve üriner inkontinansı etkileyen faktörler

Cem Çetin

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

26. Edirne şehir merkezinde yaşayan erişkinlerde periyodik sağlık muayenesi ve sonuçları, 2010.

Türkan Kutlu

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

27. Edirne il merkezinde yaşayan erişkinlerde cinsel işlev ve cinsel işlev bozuklukları, 2010.

Nihal Nayir

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

28. Edirne ilinde 18-55 yaş grubunda migren prevalansının belirlenmesi, 2010.

Sevgi Özcan Taşçı

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

29. Edirne ili merkezinde yaşayan 18 yaş üstü popülasyonda intrakraniyal hipotansiyon prevalansı, 2010.

Bülent Kandemir

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

30. Üniversite çağındaki ergenlerin cinsel bilgi, tutum ve davranışları, 2008-2010, 2011.

Osman Korkmaz

Danışman: Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

31. Ayaktan kemoterapi alan hastalar ve yakınlarında sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, 2011.

Murat Çağatay Deniz

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

32. Tıp Fakültesi öğrencilerinde mevsimsel duygudurum bozukluğu, 2012.

Atilla Atalar

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

33. 5. ve 6. Sınıf tıp öğrencilerinde anksiyete depresyon ve tükenmişlik düzeyi, 2012.

Ümit Elmas

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

34. Edirne il merkezinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyeti ve hekim iş doyumu ile ilişkisinin araştırılması, 2012.

Sezgin Turgu

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

35. Edirne il merkezinde postpartum depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler, 2012.

Ahmet Arslan

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

36. Edirne ili Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli hekimlerin çocuk istismarı ve ihmali hakkında bilgi, farkındalık ile tutumlarının belirlenmesi, 2012.

Hayrettin Demir

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çaylan

37. Edirne ilinde Aile Sağlığı merkezlerinde sağlık çalışanlarının ruhsal hastalığa karşı inanç ve tutumları, 2012.

Celal Kaya

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

38. Evlenme aşamasındaki bireylerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar, aile planlaması yöntemleri ve bebek bakımı hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi, 2013.

Ayhan Demir

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

39. Gebeliğin, anne adayının sağlığına ve yaşam kalitesine etkisi, 2014.

Fatoş Taymez

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

40. Trakya Üniversitesi Hastanesi Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi’ne başvuran kadınlarda yaşam kalitesi, 2015.

Ayça Çetinbaş

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

41. Edirne kent nüfusunda yeme davranışı ve etkileyen faktörler, 2015.

Gülhan Bozoklu

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

42. Edirne il merkezinde aile sağlığı merkezlerine başvuran hastaların ilaç kullanım davranışlarının araştırılması, 2015.

Gülnar Nepesova

Danışman: Doç. Dr. Serdar Öztora

43. Edirne İl Merkezinde 18-65 yaş arası popülasyonda uyku kalitesinin yorgunluk üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi, 2015.

Züleyha Kıyunat

Doç. Dr. Ayşe Çaylan

44. Trakya üniversitesi diyaliz ünitesinde takip edilen diyaliz hastalarında uyku kalitesinin araştırılması, 2015.

Özlem Top

Danışman: Doç. Dr. Serdar Öztora

45. Edirne il merkezinde 20-64 yaş popülasyonda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörleri, 2016.

Gül Terzi

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

46. Edirne İli Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli hekimlerin yaşlılarda fonksiyonel durum değerlendirmesine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi, 2016.

Alp Cenk Yılmaz

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

47. Tip eğitiminin öğrencilerin sağlığına ve sağlık davranışlarına etkisinin araştırılması, 2016.          
Sezen Kıray Ülke

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

48. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığı ve internet bağımlılığının gündüz uykululuk haline etkisinin değerlendirilmesi, 2016.

Armağan Bağış

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

 

49. Edirne İl Merkezinde Sağlık Kuruluşlarında Doktorlara yönelik Şiddet Maruziyetinin Değerlendirilmesi, 2016.

Rıfat Erten

Danışman: Doç. Dr. Serdar Öztora

50. Trakya üniversitesi hastanesi sağlık çalışanlarında aile fonksiyonunun değerlendirilmesi, 2016

Cabbar Ertuğrul Çeçen

Danışman: Doç. Dr. Serdar Öztora

51. Tıp Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde gece yeme bozukluğu sıklığının araştırılması, 2016

Merve Peker

Danışman: Doç. Dr. Serdar Öztora

52. Edirne il merkezinde 1. basamak sağlık hizmetlerinde memnuniyet ve doktorlara ait parametreler, 2016.

İlkay Vatansever

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

53. Yetişkinlerde sağlık okuryazarlığı ve hasta aktivasyonunun genel sağlığa etkisi, 2016.

Kamil Yayla

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

54. Diabetes Mellitus tanısı almış hastaların kronik hastalık bakımını kendi perspektifinden değerlendirmeleri ve yaşam kalitesi, 2017.

Ertuğrul Ünal

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

55. Trakya Üniversitesi Hastanesinde vardiyalı çalışan yardımcı sağlık personelinin uyku bozuklukları-iş yükü stresi ve ruhsal durum açısından değerlendirilmesi, 2017.

Merve Obuz

Danışman: Doç. Dr. Serdar Öztora

56. Edirne il merkezinde yaşayan yaşlılarda istismar riskinin ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. 2017

Ceyda Akbaş Ataş

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Önder Sezer

57. Edirne ilinde aile hekimliği uygulaması öncesi ve sonrası bağışıklama çalışmalarının karşılaştırılması, 2017

Serkan Çalış

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

58. Edirne il merkezinde öğrenim gören lise öğrencilerinde yeme bağımlılığının değerlendirilmesi, 2017

Esra Şengüzel

Danışman: Doç. Dr. Serdar Öztora

59. Anaokulu çocuklarının annelerinde Ortoreksiya Nervoza eğilimi, 2017

Hatice Hilal Yüksel

Danışman: Doç. Dr. Serdar Öztora

60. Babalarda doğum sonrası duygu durum değişikliklerinin araştırılması, 2017

Feryal Erbaş

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

61. Tıpta uzmanlık öncesi saha hizmeti yapılmasının uzmanlık tercihleri ve tıp eğitimi üzerine katkısı, 2017

Ejder Şahin

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

62. Sağlıkla ilgili fakültelerde eğitim görenlerin sosyal medya bağımlılık düzeyi, 2017

Mahmut Günay

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

63. Tıp fakültesi öğrencileri tıbbi bitkilerine kadar tanıyor, 2018

Netice Dağlar

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

64. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlileri empati düzeylerinin iş doyumu ve tükenmişlik ile ilişkisi, 2018

Ali Alper Uyar

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Önder Sezer

65. Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinde kardiyovasküler hastalıklardan korunmaya yönelik tutum ve davranışlar, 2018

Şule Özdemir

Danışman: Prof. Dr. Serdar Öztora

66. Edirne il merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli sağlık çalışanlarının aile içi şiddet hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları, 2018

Esra Uyar

Danışman: Prof. Dr. Serdar Öztora

67. Edirne il merkezinde 15-49 yaş kadınlarda siberkondrianın sürekli kaydı ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisinin incelenmesi, 2018

Mehmet Akif Başoğlu

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Önder Sezer

68. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde sosyal fobinin yaşam kalitesi ve üniversite uyumu üzerine etkisi, 2018

Salih Akgün

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Önder Sezer

69. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin öğrenme çeşitliliğinin araştırılması, 2018

Uğur Aktaş

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Önder Sezer

70. Aile Hekimlerinin iletişim becerilerinin hasta memnuniyeti üzerine etkisi (Edirne il merkezi örneği), 2018

Duygu Çiftetepe Öztürk

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

71. Edirne il merkezinde 65 yaş üstü hastalarda kronik ağrı sıklığı ve etki eden faktörler, 2019

Merve Nur Bilici Atik

Danışman: Prof. Dr. Serdar Öztora

72. Edirne il merkezi 20-64 yaş arası nüfusun geleneksel ve tamamlayıcı tıp kullanımı ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi, 2019

Merve Ünal

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

73. 0- 12 Ay Grubu Çocukların Ebeveynlerinin ve Bakıcılarının Sevme ve Avutma Biçimleri

Birşua Doğan

Danışman: Prof. Dr. Ayşe Çaylan

74. Edirne İl Merkezi’ndeki Aile Sağlığı Merkezlerine kayıtlı 15-49 yaş arası kadınların aile planlaması yöntemleri ile ilgili bilgi tutum ve davranışları

Ayşe Tunç

Danışman: Prof. Dr. Serdar Öztora

75. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Aile Hekimliği intörnlük diliminin intörn doktorların birinci basamağa bakışlarına etkisi

Didem Kaya

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Önder Sezer

76. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinde algılanan duygusal istismar düzeyi ile benlik kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Latife Yazgan

Danışman: Prof. Dr. Serdar Öztora

77. Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalışan Araştırma Görevlilerinin akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bilgi tutum ve davranışları

Mehriban Özkan

Danışman: Prof. Dr. Ayşe Çaylan

78. Edirne Merkezinde yaşlıların kronik ağrı durumu ve ilaç kullanımı

Duygu Devran

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Önder Sezer

79. Edirne ilindeki ön lisans öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

Aseen Hussien Salih Salih

Danışman: Prof. Dr. Ayşe Çaylan

80. Üniversite hastanesi ve birinci basamak hekimlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının karşılaştırılması; Edirne örneği

Yusuf Canbolat

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Önder Sezer

81. Edirne merkezinde lise öğrencilerinde siber zorbalık ve ilgili faktörlerin değerlendirilmesi

Seyide Tetik

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Önder Sezer

82. Edirne il merkezi anaokulu çocukları ve ebeveynlerinde ayrılma anksiyetesi sıklığı ve etkileyen faktörler

Fatma Güçlü Saltık

Danışman: Prof. Dr. Serdar Öztora

83. Edirne İl Merkezinde 20-64 yaş arasındaki nüfusta Ortoreksiya Nervoza prevalansının araştırılması

Rabia Çoker

Danışman: Prof. Dr. Ayşe Çaylan

84. Edirne il merkezinde çalışan aile hekimlerinin periyodik sağlık muayenesi ile ilgili bilgi tutum ve davranışları

Alp Er Tunga Yasin Yanık

Danışman: Prof. Dr. Ayşe Çaylan

85. Edirne Merkezinde anaokulu velilerinin akılcı ilaç kullanımına yönelik ebeveyn tutumları

Cüneyit Coşkun

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Önder Sezer

86. Edirne İl Merkezindeki anaokulu çocukları annelerinin ev kazaları hakkındaki tutumları

Deniz Çiçek

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Önder Sezer

87. Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi personelinin organ- doku bağışı ve nakli hakkındaki bilgi ve düşünceleri

Mehmet Karadon

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

88. Trakya Üniversitesi Araştırma Görevlilerinde Nomofobi ve Nomofobiyi etkileyen faktörlerin incelenmesi

Özlem Elçi Gördağ

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

89. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Araştırma Görevlilerinde kronik yorgunluk sendromu sıklığı ve etkileyen faktörler

Ayşen Ersoy Alkan

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

Bu içerik 03.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4732 kez okundu.