Uzmanlık Eğitimi

AİLE HEKİMLİĞİ ASİSTAN EĞİTİMİ

AMAÇ
Aile hekimliği asistanlık eğitiminin amacı asistanın ayaktan tanı, tedavi ve takip konularında problem çözme becerilerini ve hasta bakımı etkiliğini arttırmak; toplum kökenli ve kişisel bakıma alışık, hastasını biyopsikososyal çevresiyle birlikte değerlendirebilen aile hekimliği uzmanları yetiştirmektir.

HEDEFLER
Asistanlık eğitimi tamamlandığında aile hekimliği uzmanı :
1- Birinci basamak sağlık hizmeti pratiğinde sık görülen hastalıklardan korunma yollarını bilmeli ve bu konularda halk eğitimi yapabilmeli
2- Kendisine başvuran kişilereden eksiksiz bir anamnez alma ve fizik muayene yapma becerisi kazanmış olmalı
3- Hastasında ayırıcı tanı yapması gereken durumları tam olarak bilmeli ve hastasına en uygun tanıyı koyabilmeli
4- Tanıya varabilmek için gerekli laboratuvar, röntgen vb. tetkikleri bilmeli ve bunların hastası için maliyet/fayda oranını değerlendirebilmeli
5- Hastasına tanısını koyduğu hastalık için tedavi seçeneklerinin tümünü oırtaya koyup hastası için en uygununu seçebilmeli
6- Ayaktan hasta bakımı, akut ve kronik hastalıklar, sağlığın korunması konularında sosyal, biyolojik ve psikolojik çevreyi de vereceği kararlara katma alışkanlığını kazanmalı
7- Hastasını yönlendirme, konsültasyon isteme ve birlikte çalışma konularında vereceği kararlara sosyal, biyolojik ve psikolojik çevreyi de katma alışkanlığını kazanmalı
8- Hastalarına yeterli, devamlı ve etkili sağlık hizmeti sunabilmeli
9- Kendi sınırlılıklarını bilerek diğer uzmanlık dalları, medikal ve tıp dışı mesleklerle ortak çalışmalar yapabilmeli
10- Mesleği ile ilgili yayınları izleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır.

EĞİTİM STRATEJİLERİ
Yukarıda sayılan amaç ve hedefler doğrultusunda aşağıdaki stratejiler aile hekimliği asistanlarının eğitiminde göz önüne alınmalıdır.
1- Aile hekimliği asistanı hiçbir zaman rotasyon yaptığı kliniğin bir asistanı olarak görülmemeli, ancak bu durum o asistanın ilgili rotasyondan yeterince donanımlı olarak ayrılmaması yada nöbet tutmaması için bir bahane olmamalıdır.
2- Aile hekimliği uzmanlığının en önemli prensipleri hizmetin devamlılığı ve kişiyi çevresiyle birlikte değerlendirme prensipleridir. Bu prensiplerin asistanlara kazandırılmasının tek yolu aile hekimliği uygulamalarına katılmalarıdır. Bu amaçla asistanların, tüm asistanlık süresinin belli bir kısmını aile hekimliği anabilim dalında geçirmeleri sağlanmalıdır.
3- Bir rotasyonun eğiticiliğinde o rotasyonda geçirilen süreden çok rotasyonun içeriğinin etkisi olduğu unutulmamalıdır.
4- Rotasyon yapan bir asistanın eğitimi rotasyon yapılan bölümün sorumluluğundadır. Ancak asistanın eğitim programının aile hekimliği anabilim dalı ile birlikte oluşturulması hedeflere en yakın eğitimin verilmesine büyük katkı sağlayacaktır.
5- Aile hekimliği kapsamlı bir uzmanlıktır. Bireyin ve ailesinin tüm konulardaki sağlık sorumluluğunun üstlenilmesini gerektirir. Buna bağlı olarak sosyal, fizyolojik, ekonomik, kültürel ve biyolojik konular da aile hekimi tarafından göz önüne alınmalıdır. Asistanlar bu gerçekler gözetilerek eğitilmeli ve özellikle hastalarını da eğitebilecek şekilde yetiştirilmelidirler.
6- Bilginin ve performansın devamlı olarak değerlendirilmesi ve bunların yazılı belgelerle korunması gereklidir. Asistanların çalışma ve verimliliklerinin değerlendirilmesi ilgili bölüm ve aile hekimliği anabilim dalı tarafından hazırlanacak formatlar doğrultusunda ilgili bölümün gözlemlerine dayanılarak yapılmalıdır. Sonuçlar belli aralıklarla asistanlara bildirilmelidir. Direktör ve eğitim kadrosu programın sonunda her asistan için yazılı ve pratik bir değerlendirme yapmalıdır.


Bu içerik 03.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3317 kez okundu.