Tezlerimiz

1- Standart ve hipotonik oral rehidratasyon solüsyonlarının rehidratasyon tedavisindeki etkinliği

Hülya Çakmur

Danışman: Doç. Dr. Betül Acunaş

 

2- Akciğer kanseri olduğunu bilen ve bilmeyenlerin anksiyete ve depresyon düzeylerinin karşılaştırılması

M. Yüksel Çapraz

Danışman: Prof. Dr. Ercan Abay

 

3- Non-insülin Dependent Diabetes Mellitus'ta; obezitenin, lipid metabolizması ve fibrinojen üzerine etkileri

Kaan Özçaka

Danışman: Doç. Dr. Armağan Tuğrul

 

4- Terapötik dozlarda verilen Tiyoridazin'e ait EKG değişiklikleri

Ali Ufuk Kızıler

Danışman: Prof. Dr. Ercan Abay

 

5- Tip 1 diabetli olgularda solaklık görülme sıklığı ve olası nedenleri

Figen Sağlam Aksu

Danışman: Doç. Dr. Armağan Tuğrul

 

6- Doğurganlık çağı kadınlarda IFAT yöntemi ile IgG ve IgM antikorlarının araştırılması

Dilek Kırağı

Danışman: Prof. Dr. H. Murat Tuğrul

 

7- Edirne şehir merkezinde halkın sağlık hizmeti tercihlerine etki eden faktörler ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin kullanımı

Özlem Öztürk Şahin

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk

 

8- Birinci basamakta posteroanterior akciğer grafisi okuma becerilerini arttırma kursu ve etkinliği

Kenan Taştan

Danışman: Doç. Dr. Zekeriya Aktürk

 

9- Edirne'de hipertansiyon prevalansı ve etyopatolojik risk faktörleri

Bektaş Murat Yalçın

Danışman: Yrd. Doç. Dr. E. Melih Şahin

 

10- Edirne şehir merkezindeki lise öğrencilerinde riskli sağlık davranışlarının değerlendirilmesi

Fatmanur Eneç Can

Danışman: Yrd. Doç. E. Melih Şahin

 

11- Edirne'de öğretmenlerin sigara içme ile bırakma davranışları ve etkileyen faktörler

Zafer Tunç

Danışman: Yrd. Doç. Dr. E. Melih Şahin

 

12- Ebe ve hemşirelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve tutumlarının, danışmanlık verdikleri annelerin bebeklerini anne sütü ile besleme davranışlarına etkisi

Sedef Duran

Danışman: Yrd. Doç. Dr. E. Melih Şahin

 

13- Edirne şehir merkezinde kadınlara yönelik şiddet sıklığı ve etkileyen faktörler

Dilek Yetim

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erkan Melih Şahin

 

14- Edirne şehir merkezinde'ki son trimester gebelerin sosyodemografik özellikleri, yaşam kaliteleri, kaygı düzeyleri

Suna Kılıçarslan

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erkan Melih Şahin

 

15- Edirne şehir merkezindeki 15-49 yaş kadınlarda ruhsal durum ve etkileyen faktörler

Tülay Altınel

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erkan Melih Şahin

 

16- Edirne'de hiperkolesterolemi prevalansı ve kardiyovasküler risklerin değerlendirilmesi

Leyla Öner

Danışman: Yrd. Doç. Dr. H. Nezih Dağdeviren

 

17- Üniversite çağındaki ergenlerin cinsel bilgi tutum ve davranışları

Turan Set

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren

 

18- Çocuklarda parasomni yaygınlığı ve etki eden faktörler: Edirne İl merkezi ilköğretim okullarında tanımlayıcı analitik bir çalışma

Huriye Çakmak

Danışman: Doç. Dr. Nezih Dağdeviren

 

19- Edirne ili kentsel alanında yaşayan erişkinlerde beslenme durum değerlendirilmesi

Ela Eker

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

 

20- Edirne kentsel kesimde yaşlılarda sağlıkla ilintili yaşam kalitesi

Figen Ölüç

Danışman: Doç. Dr. H. Nezih Dağdeviren

 

21- Edirne il merkezindeki 40-59 yaş arası kadınların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerinin dğerlendirilmesi

Hanife İlkay Aydemir

Danışman: Doç. Dr. H. Nezih Dağdeviren

 

22- Üniversite çağındaki ergenlerin cinsel bilgi, tutum ve davranışları

Tolga Yıldırım

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

 

23- Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının sağlıkla ilintili yaşam kalitesi

Zeliha Musaoğlu

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

 

24- Edirne şehir merkezinde yaşayan erişkinlerin periyodik sağlık muayeneleri hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları

Beril Çevikkalp

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

 

25- Edirne ili merkezinde 20 yaş üstü popülasyonda üriner inkontinans prevalansı ve üriner inkontinansı etkileyen faktörler

Cem Çetin

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

 

26- Edirne şehir merkezinde yaşayan erişkinlerde periyodik sağlık muayenesi ve sonuçları, 2010.

Türkan Kutlu

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

 

27- Edirne il merkezinde yaşayan erişkinlerde cinsel işlev ve cinsel işlev bozuklukları, 2010.

Nihal Nayir

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

 

28- Edirne ilinde 18-55 yaş grubunda migren prevalansının belirlenmesi, 2010.

Sevgi Özcan Taşçı

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

 

29- Edirne ili merkezinde yaşayan 18 yaş üstü popülasyonda intrakraniyal hipotansiyon prevalansı, 2010.

Bülent Kandemir

Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

 

30- Üniversite çağındaki ergenlerin cinsel bilgi, tutum ve davranışları, 2008-2010, 2011.

Osman Korkmaz

Danışman: Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

 

31- Ayaktan kemoterapi alan hastalar ve yakınlarında sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, 2011.

Murat Çağatay Deniz

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

 

32- Tıp Fakültesi öğrencilerinde mevsimsel duygudurum bozukluğu, 2012.

Atilla Atalar

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

 

33- 5. ve 6. Sınıf tıp öğrencilerinde anksiyete depresyon ve tükenmişlik düzeyi, 2012.

Ümit Elmas

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

 

34- Edirne il merkezinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyeti ve hekim iş doyumu ile ilişkisinin araştırılması, 2012.

Sezgin Turgu

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

 

35- Edirne il merkezinde postpartum depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler, 2012.

Ahmet Arslan

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

 

36- Edirne ili Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli hekimlerin çocuk istismarı ve ihmali hakkında bilgi, farkındalık ile tutumlarının belirlenmesi, 2012.

Hayrettin Demir

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çaylan

 

37- Edirne ilinde Aile Sağlığı merkezlerinde sağlık çalışanlarının ruhsal hastalığa karşı inanç ve tutumları, 2012.

Celal Kaya

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

 

38. Evlenme aşamasındaki bireylerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar, aile planlaması yöntemleri ve bebek bakımı hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi, 2013.

Ayhan Demir

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

 

39. Gebeliğin, anne adayının sağlığına ve yaşam kalitesine etkisi, 2014.

Fatoş Taymez

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

 

40. Trakya üniversitesi hastanesi üremeye yardımcı teknikler merkezi’ne başvuran kadınlarda yaşam kalitesi, 2015.

Ayça Çetinbaş

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

 

41. Edirne kent Nüfusunda Yeme Davranişi Ve Etkileyen Faktörler, 2015.

Gülhan Bozoklu

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

 

42. Edirne il merkezinde aile sağlığı merkezlerine başvuran hastaların ilaç kullanım davranışlarının araştırılması, 2015.

Gülnar Nepesova

Danışman: Doç. Dr. Serdar Öztora

 

43. Edirne İl Merkezinde 18-65 yaş arası popülasyonda uyku kalitesinin yorgunluk üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi, 2015.

Züleyha Kıyunat

Doç. Dr. Ayşe Çaylan
 

44. Trakya üniversitesi diyaliz ünitesinde takip edilen diyaliz hastalarında uyku kalitesinin araştırılması, 2015.

Özlem Top

Danışman: Doç. Dr. Serdar Öztora

 

45. Edirne il merkezinde 20-64 yaş popülasyonda obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörleri, 2016.

Gül Terzi

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

 

46. Edirne İli Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli hekimlerin yaşlılarda fonksiyonel durum değerlendirmesine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi, 2016.

Alp Cenk Yılmaz

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

 

47. Tip eğitiminin öğrencilerin sağliğina ve sağlik davranişlarina etkisinin araştırılması, 2016.         
Sezen Kıray Ülke

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

 

48. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığı ve internet bağımlılığının gündüz uykululuk haline etkisinin değerlendirilmesi, 2016.

Armağan Bağış

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

 

49. Edirne İl Merkezinde Sağlık Kuruluşlarında Doktorlara yönelik Şiddet Maruziyetinin Değerlendirilmesi, 2016.

Rıfat Erten

Danışman: Doç. Dr. Serdar Öztora

 

50. Trakya üniversitesi hastanesi sağlik çalişanlarinda aile fonksiyonu’nun değerlendirilmesi, 2016

Cabbar Ertuğrul Çeçen

Danışman: Doç. Dr. Serdar Öztora

 

51. Tıp Ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Gece Yeme Bozukluğu Sıklığının Araştırılması, 2016

Merve Peker

Danışman: Doç. Dr. Serdar Öztora

 

52. Edirne İl Merkezinde 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyet Ve Doktorlara Ait Parametreler, 2016.

İlkay Vatansever

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

 

53. Yetişkinlerde Sağlık Okuryazarlığı Ve Hasta Aktivasyonu’nun Genel Sağlığa Etkisi, 2016.

Kamil Yayla

Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan

 

 

54. Dıabetes Mellıtus Tanısı Almış Hastaların Kronik Hastalık Bakımını Kendi Perspektifinden  Değerlendirmeleri Ve Yaşam Kalitesi, 2017.

Ertuğrul Ünal

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

 

55. Trakya Üniversitesi Hastanesinde vardiyalı çalışan Yardımcı Sağlık Personelinin Uyku Bozuklukları-İş Yükü Stresi ve Ruhsal Durum Açısından Değerlendirilmesi, 2017.

Merve Obuz

Danışman: Doç. Dr. Serdar Öztora

 

56. Edirne İl Merkezinde Yaşayan Yaşlılarda İstismar Riskinin ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. 2017

Ceyda Akbaş Ataş

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Önder Sezer

 

57. Edirne ilinde aile hekimliği uygulaması öncesi ve sonrası bağışıklama çalışmalarının karşılaştırılması, 2017

Serkan Çalış

Danışman: Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

 

58. Edirne il merkezinde öğrenim gören lise öğrencilerinde yeme bağımlılığının değerlendirilmesi, 2017

Esra Şengüzel

Danışman: Doç. Dr. Serdar Öztora

Bu içerik 03.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2244 kez okundu.