Tezlerimiz

1- Standart ve hipotonik oral rehidratasyon solüsyonlarının rehidratasyon tedavisindeki etkinliği
Hülya Çakmur
Danışman: Doç. Dr. Betül Acunaş 

2- Akciğer kanseri olduğunu bilen ve bilmeyenlerin anksiyete ve depresyon düzeylerinin karşılaştırılması
M. Yüksel Çapraz
Danışman: Prof. Dr. Ercan Abay

3- Non-insülin Dependent Diabetes Mellitus'ta; obezitenin, lipid metabolizması ve fibrinojen üzerine etkileri
Kaan Özçaka
Danışman: Doç. Dr. Armağan Tuğrul

4- Terapötik dozlarda verilen Tiyoridazin'e ait EKG değişiklikleri
Ali Ufuk Kızıler
Danışman: Prof. Dr. Ercan Abay

5- Tip 1 diabetli olgularda solaklık görülme sıklığı ve olası nedenleri
Figen Sağlam Aksu
Danışman: Doç. Dr. Armağan Tuğrul

6- Doğurganlık çağı kadınlarda IFAT yöntemi ile IgG ve IgM antikorlarının araştırılması
Dilek Kırağı
Danışman: Prof. Dr. H. Murat Tuğrul

7- Edirne şehir merkezinde halkın sağlık hizmeti tercihlerine etki eden faktörler ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin kullanımı
Özlem Öztürk Şahin
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk

8- Birinci basamakta posteroanterior akciğer grafisi okuma becerilerini arttırma kursu ve etkinliği
Kenan Taştan
Danışman: Doç. Dr. Zekeriya Aktürk

9- Edirne'de hipertansiyon prevalansı ve etyopatolojik risk faktörleri
Bektaş Murat Yalçın
Danışman: Yrd. Doç. Dr. E. Melih Şahin

10- Edirne şehir merkezindeki lise öğrencilerinde riskli sağlık davranışlarının değerlendirilmesi
Fatmanur Eneç Can
Danışman: Yrd. Doç. E. Melih Şahin

11- Edirne'de öğretmenlerin sigara içme ile bırakma davranışları ve etkileyen faktörler
Zafer Tunç
Danışman: Yrd. Doç. Dr. E. Melih Şahin

12- Ebe ve hemşirelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve tutumlarının, danışmanlık verdikleri annelerin bebeklerini anne sütü ile besleme davranışlarına etkisi
Sedef Duran
Danışman: Yrd. Doç. Dr. E. Melih Şahin

13- Edirne şehir merkezinde kadınlara yönelik şiddet sıklığı ve etkileyen faktörler
Dilek Yetim
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erkan Melih Şahin

14- Edirne şehir merkezinde'ki son trimester gebelerin sosyodemografik özellikleri, yaşam kaliteleri, kaygı düzeyleri
Suna Kılıçarslan
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erkan Melih Şahin

15- Edirne şehir merkezindeki 15-49 yaş kadınlarda ruhsal durum ve etkileyen faktörler
Tülay Altınel
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erkan Melih Şahin

16- Edirne'de hiperkolesterolemi prevalansı ve kardiyovasküler risklerin değerlendirilmesi
Leyla Öner
Danışman: Yrd. Doç. Dr. H. Nezih Dağdeviren

17- Üniversite çağındaki ergenlerin cinsel bilgi tutum ve davranışları
Turan Set
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren

18- Çocuklarda parasomni yaygınlığı ve etki eden faktörler: Edirne İl merkezi ilköğretim okullarında tanımlayıcı analitik bir çalışma
Huriye Çakmak
Danışman: Doç. Dr. Nezih Dağdeviren

19- Edirne ili kentsel alanında yaşayan erişkinlerde beslenme durum değerlendirilmesi
Ela Eker
Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

20- Edirne kentsel kesimde yaşlılarda sağlıkla ilintili yaşam kalitesi
Figen Ölüç
Danışman: Doç. Dr. H. Nezih Dağdeviren

21- Edirne il merkezindeki 40-59 yaş arası kadınların sağlıkla ilişkili yaşam kalitelerinin dğerlendirilmesi
Hanife İlkay Aydemir
Danışman: Doç. Dr. H. Nezih Dağdeviren

22- Üniversite çağındaki ergenlerin cinsel bilgi, tutum ve davranışları
Tolga Yıldırım
Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

23- Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının sağlıkla ilintili yaşam kalitesi
Zeliha Musaoğlu
Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

24- Edirne şehir merkezinde yaşayan erişkinlerin periyodik sağlık muayeneleri hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları
Beril Çevikkalp
Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

25- Edirne ili merkezinde 20 yaş üstü popülasyonda üriner inkontinans prevalansı ve üriner inkontinansı etkileyen faktörler
Cem Çetin
Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

26- Edirne şehir merkezinde yaşayan erişkinlerde periyodik sağlık muayenesi ve sonuçları, 2010.
Türkan Kutlu
Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

27- Edirne il merkezinde yaşayan erişkinlerde cinsel işlev ve cinsel işlev bozuklukları, 2010.
Nihal Nayir
Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

28- Edirne ilinde 18-55 yaş grubunda migren prevalansının belirlenmesi, 2010.
Sevgi Özcan Taşçı
Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

29- Edirne ili merkezinde yaşayan 18 yaş üstü popülasyonda intrakraniyal hipotansiyon prevalansı, 2010.
Bülent Kandemir
Danışman: Doç. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

30- Üniversite çağındaki ergenlerin cinsel bilgi, tutum ve davranışları, 2008-2010, 2011.
Osman Korkmaz
Danışman: Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

31- Ayaktan kemoterapi alan hastalar ve yakınlarında sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, 2011.
Murat Çağatay Deniz
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

32- Tıp Fakültesi öğrencilerinde mevsimsel duygudurum bozukluğu, 2012.
Atilla Atalar
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

33- 5. ve 6. Sınıf tıp öğrencilerinde anksiyete depresyon ve tükenmişlik düzeyi, 2012.
Ümit Elmas
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

34- Edirne il merkezinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyeti ve hekim iş doyumu ile ilişkisinin araştırılması, 2012.
Sezgin Turgu
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

35- Edirne il merkezinde postpartum depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler, 2012.
Ahmet Arslan
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

36- Edirne ili Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli hekimlerin çocuk istismarı ve ihmali hakkında bilgi, farkındalık ile tutumlarının belirlenmesi, 2012.
Hayrettin Demir
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çaylan

37- Edirne ilinde Aile Sağlığı merkezlerinde sağlık çalışanlarının ruhsal hastalığa karşı inanç ve tutumları, 2012.
Celal Kaya
Danışman: Doç. Dr. Ayşe Çaylan
Bu içerik 03.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2120 kez okundu.